::AzeriTriColor-Форум::

::AzeriTriColor-Форум:: (http://www.atc.az/forum/index.php)
-   Азербайджан: Карабахская проблема (http://www.atc.az/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Дни оккупации Шуши и других районов Азербайджана (http://www.atc.az/forum/showthread.php?t=10858)

Dismiss 08.05.2015 11:13

http://gdb.rferl.org/A1A043D8-A23F-4..._w748_r1_s.jpg

http://www.ksam.org/UserFiles/Image/shusha/16.jpg

http://open.az/uploads/posts/2012-05...92_1his_01.jpg

http://portal.azeriland.com/sites/de...les/khari4.jpg

Scarlett 08.05.2015 12:06

ŞUŞAM MƏNİM

Rəsul Rza (avqust, 1980)

Sinəsi qabarıq,
nağıllardan gəlmiş
pəhləvandır
Şuşam mənim;
Mərdliklə, gözəlliklə
qoşam mənim.
Azərbaycan torpağının
nur parçası.
İncə mahnılar yuvası,
Pənahların yadigarı,
Alagözlü,
qarasaçlılar diyarı
Səndə Cabbarın, Seyidin,
Nəvvabın, Üzeyirin, Bülbülün,
neçə-neçə nəğməkarın,
qoç igidin
nəğməsi var,
nərəsi var.
Könüllərdə
neçə-neçə mahnıların
zümzüməsi,
sözü qalıb,
Sənin doğma torpağında
neçələrin gözü qalıb.
Vətən adlı doğma yurddan
püşk olarmı?!
Pay olarmı?!
Yüz bir şəhər adı çəkim,
Gözəllikdə,
biri sənə tay olarmı?!
hər qarışın şair qızın
Natəvandan xəbər verir
Sən nəğmələr beşiyisən,
sən muğamlar keşiyisən.
Bəd əməllərin kükrətdiyi
alovlardan diri çıxdın.
Ey Səməndər - Həyat quşu!
Tarixindən səhifədir
hər enişin,
hər yoxuşun!
Torpağın da,
ləçək-ləçək çiçəyin də,
pıçıl-pıçıl yarpağın da
xəbər verir
ibrət dərsi bu olmuşu.
Tarixdə baş əyməmisən
bir fatehə, müxənnətə
Bir qonşunun, bir qonağın
könlünə də dəyməmisən.
Alqış sənə!
Bu qüdrətə!
Doğma yurdum,
gözəl Şuşam.
Fəsil-fəsil görüb səni,
Doyum-doyum gəzib
dağı, göy çəməni
yenə səndən doymamışam.
Haqqım vardır
şer, əmək diyarına
bəstə-bəstə mahnı qoşam.
Tarix sənin
torpağında, daşındadır,
hər yan-yörən,
hər dolayın,
hər cığırın
Azərbaycan - Vətən dadır.
Dost gözüylə sənə baxan
hər kəs əziz qonağındır.
Sənə əyri baxanları
qəzəbinlə külə döndər,
yaxıb-yandır.
Dünənində
Qəhrəmanlıq zirvəsi var,
Bu günündə
dostluq, ülfət havası var.
Bu gün aləm səndən alır
Vaqiflərin sorağını.
Sən yandırdın neçə-neçə
milli sənət çırağını.
Cıdır düzü
şəfəqlərə boyananda
səhər-səhər,
Qoynundakı
hündür qatlı binalarda
çiçəklənir pəncərələr.
Öyünürəm
tarixinlə,
bu gününlə
Vətənimin şəfa yurdu,
məni dinlə!
Səni bircə dəfə görən,
bir könüldən, min könülə
sənə aşiq, bənd olmuşdur,
Qarabağın yaraşığı!
Sənə saysız nəğmə qoşub
neçə-neçə el ozanı,
el aşığı.
Yüz bir tərif desəm, azdır
bu gününə;
qoynundakı toy-düyünə.
Nəğmələrin qanad çalır
Bakıya da, Şirvana da,
qədim əziz Gəncəyə də.
"Nankor" dedim
bu gününə xor baxana,
səndən küsüb inciyənə.
Üz tuturam sizə sarı
Vətənimin allı-güllü
əlvan-əlvan çiçək xallı,
göy dağları!
Kirsin sərin mehi gəlir,
sığallanır Cıdır düzü.
Dan yerindən qalxan günəş
xəbər verir,
zəfər dolu bir gündüzü.
Danış-danış Cıdır düzü,
Nə zamandan qalıb səndə,
sərt qayalı daş sinəndə,
ağ köpüklü köhlənlərin
qaynar, iti
nal imzası!
İgidlərin
cığır izi.
Sən mətanət, mərd dostluğun
səngəri, həm qalasısan.
Kim nə deyir, desin,
Sən beləsən,
bu adla da qalasısan
Köhlənlərin su içdimi
şair qızın bulağından?
Maral, cüyür ürküşdümü
tərlanların qıy vuranda
sürülərin oylağından?
Tarixinlə öyünürəm.
Bu gününlə sevinirəm.
Fərəhinlə fərəhliyəm.
Yorulmaram,
gəlhagəlli,
incə telli
büsatından yüz gün deyəm.
Şuşam mənim!
Mətanətlə, dəyanətlə
səxavətlə qoşam mənim!

Dismiss 18.05.2015 16:45

Прошло 23 года со дня оккупации армянами Лачинского района Азербайджана

18.05.2015
Сегодня исполняется 23 года с того дня, как Вооруженные Силы Армении оккупировали Лачинский район Азербайджана.

18 мая 1992 года в результате оккупации Лачинского района ВС Армении, Нагорный Карабах «де-факто» был присоединен к Армении.

В результате оккупации в руки врагов перешел 1 город, 1 поселок и 120 сел, 264 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 лачинца стали инвалидами. По району из 24374 детей в возрасте от 1 до 16 лет 18 стали шехидами, 225 – инвалидами, 31 – потерял обоих родителей. 64 тыс. человек стали вынужденными переселенцами. На оккупированной территории осталось 133 крупных и средних предприятия, 20 лечебных учреждений, 217 очагов культуры, около 40 культурных и исторических памятников, десятки школ находятся в зоне оккупации.

В результате оккупации несколько культурно-исторических памятников Лачинского района, площадь которого составляет 1835 кв. км., были разграблены вражеской стороной или армянизированы. Оккупация Лачина, имеющего важную геостратегическую позицию, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Враги привели в непригодное состояние центры легкой промышленности района и отрасли сельского хозяйства.

Dismiss 18.06.2015 11:02

По-моему, армянам самим уже надоела эта возня:

Армен Бадалян: азербайджанский флаг над Шушой не приведет к митингам в Ереване
Цитата:

«Сегодня в Армении к Нагорному Карабаху относятся отрицательно». Об этом в эфире авторской программы «Диссидентская кухня» правозащитника Микаела Даниеляна заявил эксперт по политическим и избирательным технологиям Армен Бадалян.
«Сейчас не 88-ой год, это надо понимать. Многие в обществе видели президента карабахаского происхождения и 1 марта. То есть не верьте, когда скажут, что если в Карабахе что-то случится, в Ереване соберется 100-тысячная демонстрация в его защиту. Потому что в сознании что-то изменилось. В 88-ом Карабах в сознании людей был светлым будущим. Теперь, спустя 20 лет, изменилось общество и изменилась [суть] вопроса Карабаха. Не секрет: видели второго президента [Роберт Кочарян], видели третьего президента [Серж Саргсян], видели его братьев, видели – они карабахцы. Все это видно, все это оставляет свой след, и этот след может оказать воздействие спустя какое-то время. Во многих случаях я говорю людям: если вы увидите над Шушой азербайджанский флаг, не ждите 100-тысячных демонстраций в Ереване. Возможно, дашнаки митинг проведут, соберутся несколько сотен человек, помитингуют, но смысл победы Карабаха полностью утерян», – заявил Бадалян.

Dismiss 09.05.2016 03:25

Сегодня очередная годовщина оккупации Шуши армянскими захватчиками.

Самым частым пожеланием азербайджанцев друг другу последние четверть века было возвращение Шуши. Благодаря апрельской эскалации впервые за все эти годы это пожелание полно не только надеждой, но и уверенностью, что оно сбудется.

Dismiss 10.05.2016 13:16

Со дня оккупации Шуши прошло 24 года

8 Май в 10:41

Сегодня исполняется 24 года с момента оккупации армянскими войсками Шуши.

Тогда только-только восстановившему независимость Азербайджану, переживавшему глубокий политический, экономический и социальный кризис, пришлось столкнуться с агрессией со стороны Армении. В 1992 году ВС республики все еще находились в процессе формирования, поэтому оборонять Шушу пришлось бойцам добровольных отрядов самообороны. Несмотря на проявленные ими мужество и героизм, 8 мая 1992 года захватчикам удалось оккупировать город.

При обороне Шуши погибли 195 его защитников, 165 человек были ранены, 58 человек захвачены в плен и взяты в заложники.

За годы оккупации захватившие вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.

Напомним, что Шуша является одним из уникальных культурных центров Азербайджана, отличающимся своими природными красотами этот город является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. Постоянно сохраняя азербайджанские национально-духовные ценности и музыкальные традиции, прежде чем сформироваться как город, имеющий важное экономическое, политическое и культурное значение, она прошла богатый путь, являясь центром Карабахского ханства, сыграла свою роль в жизни народа Азербайджана.

Своей деятельностью Шушу навеки прославили Гасым бек Закир, Хуршудбану Натаван, Мир Мохсун Навваб, Наджаф бек Везиров, Абдуррагим бек Ахвердиев, Юсиф Везир Чеменземинли, Фиридун бек Кочарли, Ахмед бек Агаоглу и другие выдающиеся личностя. Город также известен в мире как колыбель азербайджанского мугама.

В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, было принято постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником".

С того времени созидательная работа в городе приобрела широкий размах, были созданы дома-музеи великих деятелей нашей культуры и искусства Узеир бека Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюль-Бюля, возведен мавзолей выдающегося поэта Моллы Панаха Вагифа.

Однако все эти труды оказались нарушены оккупацией Шуши армянскими войсками.

Xan 10.05.2016 14:11

Шуша...

У моего отца был друг. Служили вместе. Был, т.к. его уже нет в живых. Аллах ряхмят элясин. Я только знаю его имя, фамилии не знаю. Эльдар. Дядя Эльдар. Родился и почти всю жизнь прожил в Шуше. Он был художник. Во время войны он был в Шуше кем-то вроде главы местного отряда самообороны, или гражданской обороны. Не помню (был юнцом, как-то всем этим деталям придавал мало значения). Потом потеря Шуши, жалкая и нищая жизнь беженца в одном из санаториев в пригороде Баку.
Помню в середине 90-х отец привел домой какого-то нищего. Сидят за столом, едят. Высокий (наверно 190), худой, бедно одетый мужчина. Измученное, осунувшееся лицо, потрепанный свитер, рваные потертые туфли. Большие, полные горя и в то же время красивые глаза. "Мама, кто это?". "Это папин друг".
Как принято, мы (дети) сидели на кухне. Через некоторое время папа позвал нас в гостиную, идите познакомьтесь, пообщайтесь. Эльдар, друг - вместе служили, и подружились на всю жизнь. После войны в Карабахе потеряли связь. Получилось, что случайно встретились на улице и отец привел его домой. Началась беседа. Интереснейший человек. Дядя Эльдар был духовно богат - трудно передать словами. Одна эта беседа открыла для меня, 16-летнего пацана новый мир. Искусство, поэзия, наука (он и в науке был не слаб). Ну и конечно Карабах. Я многое от него узнал. Он засиделся у нас до поздна, а потом папа поехал с ним к нему в санаторий, проводил его. Условия там были ужасными. Ни света, ни воды, ни телефона. Санитарные условия - ужас. Вот так жили Шушинцы после изгнания со своей Родины. Похоже так и живут, но об этом ниже...
Несмотря на то, что художник, дядя Эльдар написал поэму о Шуше. О том, как мы ее потеряли, о том какая горечь это для него лично и в его лице для каждого Шушинца, о том, как горит огонь надежды вернуть ее и о том как важно ее вернуть... Он читал эту поэму нам по памяти, мы молча сидели и слушали. Его глаза были красными, текли слезы, он все читал. Наши глаза тоже наполнились слезами.
У меня до сих пор перед глазами его лицо, печальные глаза, эмоции, это небритое усталое лицо. Для него потеря Шуши была огромной личной трагедией. Он запил. Через несколько лет он умер. Мне очень жаль, что ничего не известно о той поэме и о нем. Мне жаль, что в те годы не было у нас камеры чтобы это снять на видео и распространить. Поверьте, эта сцена особенно в том исполнении автора, что осталось у меня перед глазами - оно было бы способно зажечь огонь во многих сердцах, равно как и заставить их дрогнуть. Он так и закончил свою жизнь в том санатории...
После того случая я видел Эльдара один раз. Я знаю отец тоже к нему захаживал. Но виделись редко. Он жил далеко, телефона не было, все были заняты проблемой выживания в условиях тогдашней экономики.
В 2010 году занесло меня в отделение мин-ва соц защиты. Там была надпись - закрыты на ремонт, надо ехать к 20 января - там отделение работает, людей принимают. Стояли два старичка, очень бедных на вид. Читали и переживали куда же это надо идти. Я объяснил им где это. Увидел, что город знают плохо и предложил их подвезти. В машине спросил откуда - сказали из Шуши. Так и жили в том злосчастном санатории. Спросил про Эльдара. Сказали знали его. Умер. Пил много, болел, не мог пережить потерю Шуши. Рассказали, что организовывая вывод мирного населения из города, в последний момент не смог вывести своего пожилого отца, который так и остался в Шуше и был убит армянами. По этой причине его не смог простить родной брат, живший в Баку. Вот такая вот трагедия. Вот такой вот человек. Прекрасный человек, который сгинул в никуда.

МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ШУШУ. ОБЯЗАНЫ.

Без нее нет нашей истории, нет нашей культуры. А нация без истории и культуры не сможет построить государство. Надо вернуть. Любой ценой, любым способом.

Molla Nəsrəddin 10.05.2016 18:57

Цитата:

Сообщение от Xan (Сообщение 518295)
МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ШУШУ. ОБЯЗАНЫ.

Не только Шушу...

Xan 11.05.2016 08:51

само собой.
Шуша будет кульминацией.

Molla Nəsrəddin 11.05.2016 11:51

Цитата:

Сообщение от Xan (Сообщение 518306)
само собой.
Шуша будет кульминацией.

Нет, Шуша должна стать завязкой.

Обычно сюжетная схема выглядит следующим образом: завязка, медленное развитие действия, неуклонное движение, кульминация как точка высшего напряжения, медленный спад напряжения и развязка.

Пока этот мусор на Кавказе покоя не будет.

Arian 13.05.2016 00:34

Цитата:

Сообщение от Molla Nəsrəddin (Сообщение 518307)
Нет, Шуша должна стать завязкой.

Обычно сюжетная схема выглядит следующим образом: завязка, медленное развитие действия, неуклонное движение, кульминация как точка высшего напряжения, медленный спад напряжения и развязка.

Пока этот мусор на Кавказе покоя не будет.

Доживёшь?

Xan 13.05.2016 09:39

я бы только "За". Но завязкой Шуша не может быть чисто из расчета на географию местности.

Molla Nəsrəddin 13.05.2016 15:32

Цитата:

Сообщение от Arian (Сообщение 518328)
Доживёшь?

Доживу-доживу. Я на их похоронах, еще и канкан вприсядку спляшу. Если только ты меня в гроб не загонишь.:crazy:

Гамлет 14.05.2016 09:00

Цитата:

Сообщение от Molla Nəsrəddin (Сообщение 518349)
Доживу-доживу. Я на их похоронах, еще и канкан вприсядку спляшу. :

Плохая идея желать библейскому народу смерти. Армяне как и евреи вечны, а те, кто ратует за их погибель, погибают сами.

Molla Nəsrəddin 14.05.2016 09:46

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518357)
Плохая идея желать библейскому народу смерти. Армяне как и евреи вечны, а те, кто ратует за их погибель, погибают сами.

Стана Араратская о которой идет речь Библии это Урарту, которая как Армении и армянам не имеет отношения. К тому же я верю в Коран, а не в Библию. Но все равно спасибо за заботу.

Гамлет 14.05.2016 09:58

Цитата:

Сообщение от Molla Nəsrəddin (Сообщение 518358)
Спасибо за заботу.

Проверено временем. Выпиливание армян турками привело к тому, что Осм. империя была стерта с политической карты мира, а турецкая государственность после 1МВ просто чудом сохранилась в её нынешних границах. Холокост имел аналогичные последствия для "тысячелетнего рейха" в виде отторжения В. Пруссии, разделения оставшейся территории и небывалого унижения немецкой государственности.

Cайгон и Ямайка 14.05.2016 12:17

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518359)
Проверено временем. Выпиливание армян турками привело к тому, что Осм. империя была стерта с политической карты мира,

Типа вот это самой главной причиной было?

Гамлет 14.05.2016 12:51

Цитата:

Сообщение от Cайгон и Ямайка (Сообщение 518361)
Типа вот это самой главной причиной было?

Это вообще не было причиной крушения империи Османов, но являлось признаком её внутреннего неблагополучия и нежизнеспособности прежнего режима. Чтобы выбраться из той опы, в которой оказалась страна (вернее то, что от неё осталось), отцу-основателю пришлось даже с большевками заигрывать.

Molla Nəsrəddin 14.05.2016 15:50

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518364)
Это вообще не было причиной крушения империи Османов, но являлось признаком её внутреннего неблагополучия и нежизнеспособности прежнего режима. Чтобы выбраться из той опы, в которой оказалась страна (вернее то, что от неё осталось), отцу-основателю пришлось даже с большевками заигрывать.

Мил человек, вам не кажется, что вы в трех соснах заплутали?

А выпиливание турок во что обошлось армянам?

Гамлет 14.05.2016 17:16

Цитата:

Сообщение от Molla Nəsrəddin (Сообщение 518365)
Мил человек, вам не кажется, что вы в трех соснах заплутали?

А выпиливание турок во что обошлось армянам?

Не кажется. За все выпиливания в стране отвечает его правительство. Как-то так всегда было принято определять ответственность за межэтнические распри. Даже если нацменьшинства не отличаются законопослушанием и воспитанностью их звероватый оппортунизм всегда находил оправдание.

Molla Nəsrəddin 14.05.2016 19:33

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518366)
Не кажется. За все выпиливания в стране отвечает его правительство. Как-то так всегда было принято определять ответственность за межэтнические распри. Даже если нацменьшинства не отличаются законопослушанием и воспитанностью их звероватый оппортунизм всегда находил оправдание.

Нет, все же, похоже заплутали. Во-первых, научитесь отличать сказанное в шутку (хотя бы и циничную) от сказанного всерьез. Расслабьтесь, истреблять армян никто не собирается.

Вместе с тем, я и в самом деле считаю, что на земле наших дедов и прадедов не должно быть чужого государства, а тем более государства поганых армян. Те, чьему сердцу милы армяне, пусть и выделят им землю для создания государства.

Кому-то эта мысль может показаться, мягко говоря, странной. Но, почему-то, никого не удивляло желание армян воссоздать Армению, которая и просуществовало-то немногим более 30 лет и приказала жить более 2 тыс. лет тому назад.

Видимо эти устремления не только не вызвало удивления, но и встретило сочувствие, политическую и моральную поддержку. Уж очень хотелось развалить Османскую империю.

Также никого не удивило и желание армян присоединить к "Армении", созданной на наших землях, еще один кусок - нагорную часть Карабаха.

Никого не удивило и стремление сионистов спустя 2 тыс. возродить Израиль.

Хотя изначально было очевидно, что материализация этих желаний не может быть бескровной.

Так , что же? Выходит "им" можно, а нам нельзя?

Во-вторых, сперва вы заявляете:

Цитата:

Проверено временем. Выпиливание армян турками привело к тому, что Осм. империя была стерта с политической карты мира...
Но вслед за этим, говорите:

Цитата:

Это вообще не было причиной крушения империи Османов...
Согласитесь, что здесь вы не последовательны.

Но, черт возьми, вы еще и неправы!

К каким последствиям привел:

- для Российской империи геноцид черкесов;

- для Великобритании гибель от голода до 40 миллионов индийцев в результате деятельности Ост-Индской компании;

- для США геноцид миллионов индейцев;

- для Франции геноцид миллиона арабов в Алжире?

Ровным счетом никакими!

Да это и не удивительно, ведь они не оказались побеждены.

Примерно в 390 г. до н. э. римляне потерпели сокрушительное поражение от галлов, которые затем вошли в Рим, разграбили и сожгли значительную часть города и осадили Капитолий. Среди защитников Капитолия начался голод и консулы договорились с вождем галлов Бренном о выкупе в тысячу фунтов золота.

Взвешивать золото, пришлось фальшивыми гирями врага. Римляне пытались возражать, и Бренн с унизительными для них словами Vae victis (Горе побеждённым») положил сверху гирь свой меч.

Если бы Османская империя и Германия не потерпели бы поражения, то об армянах и евреях никто бы и не вспомнил. Как сегодня не вспоминают о черкесах, индийцах, алжирцах...

А вы морализируете...

Гамлет 14.05.2016 20:41

Не надо все обобщать в одну категорию. Истребление непокорного населения в результате колониальных или захватнических войн и выпиливание нацменьшиства, которое столетиями проживало бок о бок с титульными в одном гос-ве не одно и то же. Даже если бы ваши оппоненты были трижды козлами и они это все начали, ваша брутальная и неконтролируемая властями ответка чести такому гос-ву не делает. А военное поражение от своих внутренних оппонентов роняет акции такого гос-ва ниже некуда.

Cайгон и Ямайка 14.05.2016 21:39

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518370)
ваша брутальная и неконтролируемая властями ответка чести такому гос-ву не делает.

:crazy::crazy: А вот это что значит и как понимать?:crazy:

Гамлет 14.05.2016 21:50

Цитата:

Сообщение от Cайгон и Ямайка (Сообщение 518372)
:crazy::crazy: А вот это что значит и как понимать?:crazy:

Буквально

Cайгон и Ямайка 14.05.2016 22:35

Цитата:

Сообщение от Гамлет (Сообщение 518373)
Буквально

В смысле? Чтобы власти контролировали его ответки на этом форуме?


Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot