::AzeriTriColor-Форум::

::AzeriTriColor-Форум:: (http://www.atc.az/forum/index.php)
-   Поздравления, юмор, хронология АТС (http://www.atc.az/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   С днем Азербайджанской Республики!!!28 May Forever! (http://www.atc.az/forum/showthread.php?t=12309)

ПANAГIΩTHΣ 28.05.2007 15:01

28 мая - С Днем Республики!!!
 
:3dflagsdotcom_azerb_2faws:

Поздравляю всех!

Азадлыг - хорошая вещь.
:3dflagsdotcom_azerb_2faws:

Baku MJ 28.05.2007 15:09

Спасибо, Пан...seninle bir yerde!!! Nece bele bayramlara cataq!
Ещё поздравляю Мортиму!
:smile:

Raven 28.05.2007 15:44

:3dflagsdotcom_azerb_2faws:
поздравляю всех с праздником!!!!!
Пусть наша республика будет такой, какой мы хотим ее видеть!!!!!!
Иншаалах!!!

Wave 28.05.2007 16:18

Присоединяюсь к поздравлениям! С днём Республики всех!

Ziyadli 28.05.2007 20:05

Поздравляю всех!

И наверное обьявим амнистию.

ПС: Кстати, я вернулся из бана

fd979 28.05.2007 20:30

28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика! Просуществовала она не долго, всего 24 месяца. Но мы обязаны сохранить в своих сердцах и памяти эту дату как один из символов нашей государственности.

Поздравляю весь Азербайджанский народ с этой знаменательной датой в его истории.
Желаю, чтобы мы сохранили в веках нашу государственность, чтобы мы наше государство было символом процветания и могущества!Fireland 28.05.2007 20:34

Всех с Днем Республики!!! :3dflagsdotcom_azerb_2faws: :heart:

M.Ə. Rəsulzadənin Çıxışı


Scarlett 28.05.2007 20:45

<div class='quotetop'>Цитата(ПANAГIΩTHΣ @ 28.5.2007, 15:01) [snapback]62441[/snapback]</div>
Цитата:

:3dflagsdotcom_azerb_2faws:

Поздравляю всех!

Азадлыг - хорошая вещь.
:3dflagsdotcom_azerb_2faws:
[/b]
Азад азадлыг - еще лучше .

Mete 28.05.2007 22:20

Eshg olsun Azad ve Mustegil Azerbaycanima!!!!! :3dflagsdotcom_azerb_2faws:

sad_angel 28.05.2007 23:21

ну с Праздником,так с Праздником :)

Dismiss 29.05.2007 00:15

Всех с праздником 28 мая! Мы отметили этот прекрасный день вместе с большой группой друзей, среди которых наши форумчане, с которыми мы возложили цветы к памятнику Мамед-Эмину Расулзаде - Нонграта, Бакарди, Борат, Дока, Мэйкер и др. Это был незабываемый день - всем спасибо и еще раз с Днем независимости Азербайджана. :3dflagsdotcom_azerb_2faws:

ucadag 29.05.2007 02:11

2 saat gec olsa da hamını bu bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Arzu edirəm bu hakimiyyət tezliklə dəyişsin və biz bu bayramı elə-belə, gözdən pərdə asmaq üçün yox (hakimiyyətin ucbatından), sözün əsl mənasında bayram edək elliklə!!!
Televizorlarda "uluöndər"in yox, M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Elçibəyin şəkilləri vurulsun!!!
Hələ də (hakimiyyətin ucbatından) işğal altında qalmış torpaqlarımızı geri qaytaraq!!!

spectator 29.05.2007 11:29

<div class='quotetop'>Цитата(fd979 @ 28.5.2007, 20:30) [snapback]62491[/snapback]</div>
Цитата:

Желаю, чтобы мы сохранили в веках нашу государственность, чтобы мы наше государство было символом процветания и могущества!
[/b]
Присоединяюсь.

Moskvich 29.05.2007 13:52

<div class='quotetop'>Цитата(spectator @ 29.5.2007, 7:29) [snapback]62614[/snapback]</div>
Цитата:

Присоединяюсь.[/b]
Хоть и с запозданием, присоединяюсь к поздравлениям. Всех софорумчан с Праздником!

Mete 28.05.2009 02:55

АДР-91 год
 
Поздравляю азербайджанский народ с 91-летием создания первого демократического государства на востоке.
Это славная страница нашей истории.:3dflagsdotcom_azerb:3dflagsdotcom_azerb:3 dflagsdotcom_azerb

thundergirl 28.05.2009 10:58

Bayramınız mübarək!
:3dflagsdotcom_azerb:3dflagsdotcom_azerb

spectator 28.05.2009 11:02

İstiqlaliyyət Bəyannaməsi
 
İstiqlaliyyət Bəyannaməsi

Böyük Rusiya inqilabının cəryanı ilə dövlət vücudunun ayrı-ayrı hissələrə ayrılması ilə Zaqafqaziyanın rus orduları tərəfindən tərkinə mövcub bir vəziyyəti-siyasiyyə hasil oldu. Kəndi qəvayi-məxsusələrinə tərk olunan Zaqafqaziya millətləri müqəddəratlarının idarəsini bizzat kəndi əllərinə alaraq Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cumhuriyyətini təsis etdilər. Vəqayi-siyasiyənin inkişaf etməsi üzərinə gürcü milləti Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cumhuriyyəti cuzindən çıxıb öz müstəqil Gürcü Xalq Cumhuriyyəti təsisini səlah gördü.

Rusiya ilə osmanlı imperatorluğu arasında zühur edən müharibənin təsviyyəsi üzündən hasil olan vəziyyət hazireyi-siyasiyyə və məmləkət daxilində bulunan misilsiz anarxiya Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət bulunan Azərbaycana, dəxi bulunduğu daxili və xarici müşkülatdan çıxmaq üçün xüsusi bir dövlət təşkilatı qurmaq lüzumunu təlqin ediyor.

Buna binaən arai-ümumiyyə ilə intixab olunan Azərbaycan Şurai milliyeyi-islamiyyəsi bütün cəmaətə elan ediyor ki:

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu, Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamil-əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir.

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkili-idarəsi Xalq Cumhuriyyəti olaraq təqərrür ediyor.

3. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bütün millətlər və bilxassə həmcüvar olduğu millət və dövlətlərlə münasibəti-Həsənə təsisinə əzm edər.

4. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi ğözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyə və vatəniyyə təmin elər.

5. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün ğeniş meydan buraxır.

6.Məclisi-müəssisan toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin başında arai-ümumiyyə ilə intixab olunmuş Şurai-Milli və Şurai-Milliyə qarşı məsul höküməti-müvəqqəti durur.


thundergirl 28.05.2009 11:03

Прошу модераторов перевести эту тему в другой раздел. Как то не очень красиво смотрится во флуде и оффтопе Это ведь не частные поздравления, а поздравления с Великим Праздником.

Ziyadli 28.05.2009 12:54

Байрамыныз мюбарек

Turku Kettola 28.05.2009 13:40

Всех с праздником !

RaufAzeri 28.05.2009 17:37

Təbriklər!

Raven 28.05.2009 17:53

Поздравляю всех с праздником!!!

Сандер, а куда перевести? Тут все поздравления в одном разделе
Цитата:

Сообщение от thundergirl (Сообщение 261925)
Прошу модераторов перевести эту тему в другой раздел. Как то не очень красиво смотрится во флуде и оффтопе Это ведь не частные поздравления, а поздравления с Великим Праздником.


Scarlett 28.05.2009 22:41

Поздравляю всех нас этим cлавным праздником нашей страны!!!!

Placebo 28.05.2009 23:39

В этом славном государстве, ни одна на сегодняшний день властвуящая сволочь ни отметила достойно ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ДЕНb СВОЕГО НАРОДА. И это быдло тоже, позабыло свое наследство, когда "праздник цветов" гремел во всю, даже в Карабахе наверно слышали как на бульваре полили. Нет слов...

Dismiss 29.05.2009 00:00

Всех с праздником!

Азербайджан отмечает День Республикиhttp://azeri.ru/images/empty.gif

БАКУ, 28 мая 2009

Сегодня в стране отмечается 91-я годовщина со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.
Девяносто один год назад состоялся судьбоносный прорыв в многовековой истории азербайджанского народа. 28 мая 1918 года в Тифлисе образовался временный Национальный совет полномочных представителей азербайджанского народа – подлинной элиты нации. Нацсовет принял Постановление о провозглашении Азербайджана независимым государством. Впервые в нашей истории была учреждена светская Азербайджанская Демократическая Республика, и сообщение об этом было направлено во все политические центры мира.
16 июня Национальный совет и вновь образованное правительство переселились во временную столицу АДР – Гянджу. Баку в это время находился под властью большевистских комиссаров. Страну раздирали политические распри, анархия и межнациональные противоречия. Нарастало гражданское противостояние. Присутствие войск иностранных держав лишь усугубляло кризисную ситуацию в Азербайджане.
Первая Азербайджанская Республика возникла не на пустом месте. Ей предшествовала титаническая духовная просветительская работа выдающихся деятелей азербайджанской культуры, искусства и науки XIX века. Среди них – Мирза Фатали Ахундзаде, Гасанбек Зардаби. Они первыми заговорили о независимости, создании собственного государства, о свободной политической жизни на принципах народной демократии.
Первая Азербайджанская Республика просуществовала недолго – историческая фортуна отпустила слишком короткий срок, чтобы довести до совершеннолетия «тюркское политическое дитя». Тем не менее, еще хрупкая мусаватская власть строила молодое государство, отстаивала, закрепляла его территориальную целостность, вела отчаянную борьбу за политическую и экономическую стабилизацию. Центральным для всей деятельности правительства АДР был вопрос о международном признании республики. Руководители молодого государства успешно продвигались и в этом направлении, принимая активное участие в мирной Парижской конференции.

По форме правления АДР строилась в соответствии с классической моделью парламентской республики на основе политического плюрализма и многопартийности. Парламент определял функции и деятельность всех государственно-правовых институтов страны. Правительство формировалось парламентом, и было ответственно перед ним.
В 1918–1920 годах в Азербайджане закладывались основы правового государства, создавались предпосылки для становления гражданского общества с широким спектром демократических свобод и политического плюрализма.
Главным наследием АДР стали демократические основы правового устройства государства. Непреходящим ее завоеванием стала идея, определившая дальнейшую историческую судьбу азербайджанского народа. Это была главная азербайджанская идея неотъемлемого права народа на собственную государственность.
Современная Азербайджанская Республика, восстановив в 1991 году свою независимость, как политическая преемница АДР приняла ее флаг, герб, гимн. День провозглашения Декларации независимости - 28 мая 1918 года – в настоящее время отмечается как День Республики.


Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot